วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปางเชิงบูรณาการ ภายใต้โครงการงบประมาณ    ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561