เทศบาลตำบลวังเหนือเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมและควบคุมโรคติดต่อ    ที่เฝ้าระวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561                ณ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง