เทศบาลตำบลวังเหนือ แนะนำขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ เพื่อเป็นการลดขยะในครัวเรือน