เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่เข้ามาร่วมตรวจสภาพพื้นที่เพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่เข้ามาร่วมตรวจสภาพพื้นที่เพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและกองช่างเทศบาลตำบลวังเหนือนำตรวจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ มา ณ โอกาสนี้