เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญบุคลากรของเทศบาล ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

โดยสามารถร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ได้ที่คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ค่ะ