เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินกิจกรรมทำแนวกันไฟและลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำปี 2564