เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์ แจังการหยุดให้บริการเก็บขนขยะตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 – วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เนื่องจากศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อบจ.ลำปางได้แจ้งปิดศูนย์จัดการขยะมูลฝอย ฯ และเทศบาลตำบลวังเหนือจะออกให้บริการเก็บขนขยะในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันคัดแยกขยะครัวเรือนตามหลัก 3Rs