ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการ “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 “

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถนำแบบบ้านของกรมโยธาฯไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้

โดยแบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โทร. 054-279067 หรือ 0631148615

ในวันและเวลาราชการ