เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขันหอมสัมพันธ์  ,ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา

และชุมชนประชาภิรมย์ จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน