เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขุนวังสามัคคี ,ชุมชนทรัพย์เจริญ

และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน