เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับเกียรติจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานต่าง ๆ

ในพื้นที่ร่วมมอบบ้านให้กับ นางคำนวณ มะลิสุวรรณ ตามโครงการลำปางปันสุข