ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

เรื่องเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (นัดที่ 1)

ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือ มีความประสงค์ที่จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสี่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 158 รายการ และได้กำหนดวัน เวลา และสภานที่ขายทอดตลาด ดังนี้

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 2 นัด นัดที่ 1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และนัดที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 หากในการขายนัดที่ 1 ขายไม่ได้หรือขายได้ไม่ครบทุกรายการ จำทำการขายนัดต่อไปตามกำหนดดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพในครั้งนี้ โดยให้ดำเนินการต่อไปนี้