แผนปราบปรามทุจริต

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลวังเหนือ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลวังเหนือ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯการทุจริตประจำปี(รอบระยะเวลา6เดือน)

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือเรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังเหนือ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (รอบ12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังเหนือว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

แผนปราบปรามทุจริตส่วน3(มิติ4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(รอบระยะเวลา6เดือน)

ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังเหนือว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี