แผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565)

สรุปผลรายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลวังเหนือ

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศง2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แผนพัมนาสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

แผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561)

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น