แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ของเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566

 

แผนอัตรากำลัง ส่วนที่ 1

แผนอัตรากำลัง ส่วนที่ 2

แผนอัตรากำลัง ส่วนที่ 3