โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลวังเหนือ หมู่ 4 ชุมชนทรัพย์เจริญ

 

ประกาศ(อาคารผู้สูงอายุ)

ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ