วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยนายพิพัฒน์ คิดอ่าน รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ร่วมโครงการ”ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564