นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ

โคร