คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ รวม11 ชุมชนและโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ