คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ,พนักงานเทศบาลและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมโครงการบริหารเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564