เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการป้องกันไฟป่าและรณรงค์แก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ