เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง