วันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังเหนือ ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง