นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ           ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 ณ ลำปางรีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง