เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบระมาณ 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ