ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบให้นายพิพัฒน์ คิดอ่าน รองนายกฯเป็นประธาน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายประชา สุธรรมปวง ท้องถิ่นอำเภอวังเหนือเป็นวิทยากรในอบรมครั้งนี้