นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ