ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือ