คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือและประชาชนในเขตพื้นที่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ (กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และนันทนาการ) เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564