ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ