กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจข้อเข่าเสื่อม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย