กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ รพ.วังเหนือ ดำเนินโครงการอบรมวัยรุ่นวัยใว ห่างไกลยาสเพติด