กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ