กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ โควิด -19               และโรคฝีดาดลิง