นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และจิตอาสา ร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว ประจำปีงบประมาณ 2566