แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

โครงสร้างเทศบาลตำบลวังเหนือ ฝ่ายการเมือง

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลวังเหนือ

โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง สำนักปลัดเทศบาล (01)

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองคลัง (04)

โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองช่าง (05)

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง หน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

โครงสร้างตามแผนอัตรา (เก่า) โครงสร้างตามแผนอัตรา (ใหม่)
๑.สานักปลัด (01)
๑) งานธุรการ
๒) งานการเจ้าหน้าที่
๓) งานทะเบียนราษฎร
๔) งานแผนและงบประมาณ
๕) งานนิติการ
๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗) งานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
๘) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
๙) งานพัฒนาชุมชน และส่งเสริมอาชีพ
๑.สานักปลัดเทศบาล (01)
๑) งานบริหารงานทั่วไป
๒) งานการเจ้าหน้าที่
๓) งานทะเบียนราษฎร
๔) งานแผนและงบประมาณ
๕) งานนิติการ
๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗) งานส่งเสริการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๘) งานสวัสดิการสังคม
๙) งานพัฒนาชุมชน
๒.กองคลัง (04)
๑) งานการเงินและบัญชี
๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน
๒.กองคลัง (04)
๑) งานการเงินและบัญชี
๒) งานพัฒนารายได้
๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน
๓.กองช่าง (05)
๑) งานวิศวกรรม
๒) งานไฟฟ้าสาธารณะ
3) งานก่อสร้าง
4) งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.กองช่าง (05)
1) งานบริหารงานทั่วไป
2) งานวิศวกรรมโยธา
3) งานก่อสร้างและซ่อมบารุง
4) งานควบคุมอาคาร
๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
๑) งานสัตวแพทย์
๒) งานรักษาความสะอาด
3) งานสุขาภิบาลอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
4) งานส่งเสริมสุขภาพ
5) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
6) งานธุรการ
๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
1) งานบริหารงานทั่วไป
2) งานรักษาความสะอาด
3) งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) งานส่งเสริมสุขภาพ
5) งานป้องกันและควบคุมโรค
5.หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
๑) งานตรวจสอบภายใน