โฮงเฮียนป้ออุ้ย แม่อุ้ย

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อ่านออกเขียนได้

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อ่านออกเขียนได้ [...]

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านการตรวจวัดความดันฯ

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านการตรวจวัดความดัน [...]

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านส่งเสริมอาชีพ

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านส่งเสริมอาชีพ [...]