คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ออกสำรวจข้อเท็จจริงเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ชุมชนแพะใต้พัฒนา และให้ความช่วยเหลือโดยการมอบกระเบื้องให้กับผู้ระสบเหตุดังกล่าว