เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตัดหญ้าถนนเลียบน้ำวัง