เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกตรวจ​ร้านค้า​ที่​ประกอบ​กิจการ​ที่​เป็น​อันตราย​ต่อ​สุขภาพ​และ​สถานที่​สะสม​อาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ