เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตัดหญ้าบริเวณริมแม่น้ำวัง