ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ คิดอ่าน รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบการ กิจการเลี้ยงสุกร และหอพักเชิงตะวัน