กลุ่มสตรี,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่

เรื่องการบริโภคลดหวาน มัน เค็ม การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา และการลดใช้ถุงพลาสติก

รวมถึงการทำความสะอาดศาลาที่พักรอรถโดยสารประจำทาง