การขยายระยะเวลา ดำเนินการจับเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566

กำหนดระยะเวลาเดิม การดำเนินการ กำหนดระยะเวลาใหม่
พ.ย. 2565 ประกาศแจ้งรายการที่ดิน ม.ค. 2566
ม.ค. 2566 ประกาศราคาประเมิน มี.ค. 2566
ก.พ. 2566 แจ้งประเมินภาษี เม.ย. 2566
เม.ย. 2566 ชำระภาษี มิ.ย. 2566
เม.ย. – มิ.ย. 2566 ผ่อนชำระภาษี มิ.ย. – ส.ค. 2566
พ.ค. 2566 แจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ก.ค. 2566
มิ.ค. 2566 แจ้งชื่อผู้ค้างชำระภาษี (กด) ส.ค. 2566