ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – 2566)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569

ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นของเทศบาล พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาพนักงาน 2564-2566

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ2563

เอกสารเผยแพร่ความรู้ระเบียบข้อกฏหมาย

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงฉบับที่1

ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาบและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่64) พ.ศ. 2563

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่12)

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งข้าราชการฯ

แผนอัตรากำลัง3ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2565

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ