ขอขอบคุณกลุ่มนารีแดง  เชียงใหม่

ที่มอบสิ่งของอุปโภค,ผักและผลไม้เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัวในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ