ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เทศบาลตำบลวังเหนือเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565