คณะผู้บริหารและกองสาธารณสุขฯ ออกบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ ชุมชนห้วยเกี๋ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือและโรงเรียนวังเหนือวิทยา