งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม  2563