ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ,อสม.ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ , โรงเรียนวังเหนือวิทยา

และโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ เดินรณรงค์โครงการส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกชุมชน (Community)

และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 (มาตรการเผ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน )